اعضای هیئت مدیره:

سید علی بنی هاشمی
رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از گروه مپنا
حسین قماشیGuillaume BOUHOURS
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنابه نمایندگی شرکت Faiveley Transport
Thomas FESERSimon CHARLESWORTH
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
بیژن آژنگ
مدیر عامل