آدرس کارخانه:

کرج، میدان استاندارد، جاده رزکان نو، شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، شرکت مپنا فوله پارس
تلفن:   +98 26 36186 (259)
ایمیل:   info@faiveleymapna.ir
info.fmp@wabtec.com